Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/entry.php on line 14 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 12 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 120 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 175 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 221 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 236 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/widgets.php on line 544 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 202 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 202 Carsten | Hjem

Carsten

[:da]

cwn_1år_web
Carsten 1 år

Jeg er 64 år og gift med Mette 54 år, som er social- og sundhedsassistent. Jeg har to voksne børn Charlotte og Mette af 1. ægteskab. Og så har jeg 6 børnebørn.

Mit liv i korte træk: Jeg er født 1950 den 20. september i Kongens Lyngby, der ligger lidt nord for København. jeg startede på Ulrikkenborgskolen i 1957, og den sluttede jeg som 14 årig, da jeg var skoletræt og ville være håndværker. Jeg kom i lærer hos Gas- og Vandmester Eskild Frederiksen november 1965, og fik mit svendebrev som blikkenslager marts 1970 efter 4½ års læretid. Jeg arbejde i årene frem til 1979 i en del forskellige større VVS firmaer, hovedsaglig beskæftiget på store byggerier. En del af årene som formand for større og mindre bygge sjak. Fra 1979 til 1984 arbejdede jeg i “Åge Jørgensen & Søn”, indtil jeg i 1984 overtog firmaet. Meget spændende, da jeg udførte meget arbejde for slots og ejendomsstyrelsen, med mange arbejder på 5 kongelige slotte, som jeg vedligehold. I 1984 bestod jeg optagelsesprøven til Gas- Vand- og Sanitesmester uddannelsen på Teknologisk Institut i Tåstrup. I 1985 gennemførte jeg så uddannelsen og bestod Gas- Vand- og Sanitetsmestereksamen. I december 1997 afhændede jeg firmaet til en betroet medarbejder, der havde stået i lære hos mig tilbage fra 1984.

MigSelvJeg har altid været meget interesseret i EDB, og startede med at indføre det i min egen virksomhed i 1985. Efter afviklingen af min egen virksomhed, startede jeg som EDB konsunlent hos Lundberg Data, hvor jeg arbejdede med Concorde C5 – XAL og C4 (senere Microsoft C5). Jeg bestod 4 forskellige trin med programmering hos Damgaard Data A/S, og fik certifikat på, at jeg var avanceret XAL (eXtended Aplikation Language) programmør.

Marts 2002 startede jeg på et job som varmemester for et større advokatfirma Cubus Advokaterne. Her passede jeg en stor bebyggelser i Gentofte kaldet “Smakkegårdsbo”.

Marts 2007 startede jeg som den ansvarshavende VVS-installatør i København VVS A/S., som ejes af VVS mester Aage Nielsen. Mine primære opgaver var myndighedsbehandling – projektstyring på kontoret og firmaøkonomi som den ansvarlige bogholder.

September 2008 startede jeg igen i Lundberg Data A/S. Da EDB og programmering jo har min store interesse, er det jo spændende at komme tilbage til det. Desværre kradser krisen, så man var nødt til at skære i mandskabsstyrken hos Lundberg Data, så jeg måtte ud og finde nyt job.

I december 2009 startede jeg så i Grav VVS A/S. som desværre gik konkurs. Jeg fungerede som regnskabschef i Falsing & Grau A/S. indtil december 2013, hvor jeg blev opsagt.

Oktober 2014 startede jeg i Københavns VVS A/S som bogholder og multi kontormedarbejder. Her er jeg endnu og vi er enige om jeg fortsætter, selvom jeg runder de 65 år. Så det er bare supe. :-)

Som sædvanlig foran pc’en.

Carsten Wendel Nielsen[:de]

cwn_1år_web
Carsten 1 Jahr

Ich bin 64 und verheiratet Mette 53 Jahre alt, die die soziale und Gesundheitsversorgung ist. Ich habe zwei erwachsene Kinder Charlotte und Mette von der ersten Ehe.

Mein Leben in Kürze: Ich wurde 1950 20. September Kongens Lyngby geboren, befindet sich nördlich von Kopenhagen. Ich begann Ulrikkeholm Schloss-Schule im Jahr 1956, und ich landete im Alter von 14, wenn ich müde war von der Schule und wollte ein Handwerker zu sein. Ich kam, um von Klempner Eskildsdatter Frederiksen November 1965 lernen und habe meine Lehre als Klempner März 1970 nach 4 ½ Jahren der Ausbildung. Ich arbeite in den Jahren bis 1979 in einer Vielzahl von großen Sanitär-Unternehmen, vor allem in großen Gebäuden beschäftigt. Eine Reihe von Jahren als Vorsitzender der großen und kleinen Bautrupp. Von 1979 bis 1984 arbeitete ich in Aage Jørgensen & Son“, bis ich übernahm die Firma im Jahr 1984Sehr spannend, wenn ich eine Menge Arbeit für Slots und Immobilien-Agentur, mit vielen Arbeits bei 5 königlichen Palästen, die ich zu halten. Im Jahr 1984 bestand ich die Aufnahmeprüfung für Gas-Wasser-und Sanitesmester Ausbildung an der Technologischen Institut in Taastrup. Im Jahr 1985 absolvierte ich die Ausbildung und weitergegeben Gas Wasser und Abwasser Meisterprüfung. Im Dezember 1997 verkaufte ich das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Mitarbeiter, der mir aus dem Jahr 1984 zurück in die Lehre worden war.

MigSelvIch habe mich immer sehr interessiert an IT und gestartet, es in meiner eigenen Firma im Jahr 1985 nach der Demontage von meinem eigenen Geschäft einzuführen, begann ich als Computer konsunlent bei Lundberg-Daten in Zusammenarbeit mit Concorde C5 XAL und C4 (später Microsoft C5). Ich ging vier verschiedenen Phasen der Programmplanung bei Damgaard Data A / S, und bekam das Zertifikat, das hatte ich erweiterte XAL (eXtended Aplikationen Language) Programmierer.

März 2002 begann ich einen Job als Hausmeister für eine große Anwaltskanzlei Cubus Anwälte. Hier kümmerte ich mich einem großen Siedlungen in Gentofte als “Smakkegårdsbo”.

März 2007 begann ich als Chef Klempner in Kopenhagen VVS A / S. von Sanitärmeister Aage Nielsen gehört. Mein Hauptinteresse war die Behörden, Projektmanagement Büro-und Betriebswirtschaftslehre als verantwortliche Buchhalter.

September 2008 Ich Lundberg in Data A / S. begann wieder Als IT-und Programmierkurs hat ein großes Interesse, es ist spannend, zurück, um es zu bekommen. Leider kneten Krise, so musste man Arbeitskräfte Stärke der Lundberg-Daten schneiden, also musste ich gehen und finden einen neuen Job.

Im Dezember 2009, in großer VVS A / S. begann ich die leider in Konkurs ging. Ich diente als Hauptbuchhalter in Falsing & Grau A / S. bis Dezember 2013, als ich gekündigt wurde.

Oktober 2014 begann ich in Kopenhagen VVS A / S als Buchhalter und Multi-Büro Mitarbeiter. Hier bin ich noch und wir stimmen, werde ich auch weiterhin, wenn ich die 65 Jahre zu runden. So ist es nur supe. :-)

Da vor dem PC üblich.

Carsten Nielsen Wendel

 [:en]

Carsten one year
Carsten one year

I am 64 and married Mette 53 years old, which is social and health care. I have two adult children Charlotte and Mette of first marriage.

My life in brief: I was born in 1950 20 September in Kongens Lyngby, located just north of Copenhagen. I started Ulrikkeholm Castle School in 1956, and I ended at age 14 when I was tired of school and wanted to be a craftsman. I came to learn from plumber Eskildsdatter Frederiksen November 1965 and got my apprenticeship as a plumber in March 1970 after 4 ½ years of apprenticeship. I work in the years up to 1979 in a variety of major plumbing companies, mainly engaged in large buildings. A number of years as chairman of the major and minor construction gang. From 1979 to 1984 I worked in Aage Jørgensen & Sonuntil I took over the company in 1984.  Very exciting when I did a lot of work for slots and Properties Agency, with many working at 5 royal palaces, which I maintain. In 1984 I passed the entrance examination for Gas Water and Sanitesmester training at the Technological Institute in Taastrup. In 1985 I completed the training and passed Gas Water and Sanitation Master Exam. In December 1997, I sold the company to a trusted employee who had been apprenticed to me back from 1984.

MigSelvI have always been very interested in IT and started to introduce it in my own company in 1985 after the dismantling of my own business, I started as a computer konsunlent at Lundberg data, working with Concorde C5 XAL and C4 (later Microsoft C5). I passed four different stages of programming at Damgaard Data A / S, and got the certificate that I had advanced XAL (eXtended Aplikation Language) programmer.

March 2002 I started a job as a caretaker for a large law firm Cubus lawyers. Here I took care of a large settlements in Gentofte called Smakkegårdsbo”.

March 2007 I started as the chief plumber in Copenhagen VVS A / S. Owned by plumbing champion Aage Nielsen. My main interest was the authorities, project management office and business economics as the responsible accountant.

September 2008 I started again in Lundberg Data A / S. As IT and programming course has a great interest, it’s exciting to get back to it. Unfortunately scrunch crisis, so you had to cut manpower strength of Lundberg data, so I had to go out and find a new job.

In December 2009, I started in grave VVS A / S. which unfortunately went bankrupt. I served as chief accountant in Falsing & Grau A / S. until December 2013, when I was terminated.

October 2014 I started in Copenhagen VVS A / S as an accountant and multi-office employee. Here I am yet and we agree, I will continue if I round the 65 years. So it’s just supe. :-)

As usual in front of the PC.

Carsten Nielsen Wendel[:]